Dobre praktyki są niezbędne, żeby ochronić środowisko naturalne

przez | 21 września 2022
Są dziedziny, w których dobre działania uniemożliwiają stosowanie niecnych działań. W największej ilości przypadków tego typu dziedziny odnoszą się do szeroko pojętego interesu społecznego, co oznacza, że ich działania, przyszłe decyzje i wdrażane projekty, mają wpływ na życie każdego z nas, a też na środowisko naturalne. Nie dziwi więc, że w takim temacie mówimy o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak ogromne projekty, iż w konsekwencji mają one wpływ na wszystkich i to przez następne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

ma rzeczowo ocenić wpływ planowanego projektu – budowlanego lub wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym też na zdrowie ludzi). Kompleksowość takiego dokumentu wymaga, by znalazła się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zyskanie koniecznych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w takim postępowaniu musi być zapewniony udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena oddziaływania na środowisko jest niezbędna w wypadku planowanych przedsięwzięć, które z znacznym prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko. Może też być konieczna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska takich przedsięwzięć, jakie są na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednakowoż, nie istnieje tak naprawdę lista przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000. W takim przypadku procedura może się rozpocząć, kiedy jest podejrzenie, iż dany projekt może wpłynąć na ten obszar. Procedura ta też nie jest niezbędna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska naturalne, ale jego realizacja jest ujęta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ konkretnego przedsięwzięcia na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków funkcjonowania ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin. Sprawdzane są również możliwości, by zmniejszyć niedobry wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie działania mają na celu ochronić ludzi i środowiska naturalnego przed zgubnymi skutkami wielkich, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to bardzo istotne w każdej dziedzinie, jednak musimy mieć na uwadze, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.